Thứ bẩy, 10/10/2015
KTĐT - Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận về Tờ trình về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự.
3
2
1
Thiết kế web: OnIP™